വേനൽമഴ

ഏഴു മാസത്തിനു ശേഷം ” അവളുടെ” കത്ത് വന്നു . Facebook ഉം what’s app ഉം വേണ്ട എഴുത്ത് മതി എന്ന് suggest ചെയ്തത് ഞാനാണ്, കത്തിൽ അവളുടെ മണമുണ്ടാകും, കാത്തിരിപ്പിന്റെ സുഖവുമുണ്ട് . കോളേജിൽ… Read more “വേനൽമഴ”

ഇരുണ്ട രാത്രികൾ ……. കറുത്ത പകലുകൾ

           പ്രകൃതി രാത്രിയിലാണ് അണിഞൊരുങ്ങുന്നതു , ഇരുട്ടിനെ പ്രണയിക്കുന്നത്‌ കൊണ്ടാവും ഭൂമി രാത്രിയിൽ കൂടുതൽ സുന്ദരിയാകുന്നത് .