ഉന്മാദം

ഓർമകൾ അപ്പൂപ്പൻ താടികളാണ് എവിടെ നിന്നോ വീശുന്ന കാറ്റിനനുസരിച്ച് എവിടേയ്ക്കോ ഒഴുകിപ്പറക്കുന്ന അപ്പൂപ്പൻ താടികൾ. പ്രണയം തൊട്ടാവാടിയാണ് അവൾ തൊടുമ്പോൾ നാണത്തോടെ തല താഴ്ത്തുന്ന തൊട്ടാവാടി. സൂര്യൻ കനലായി എരിഞ്ഞു കത്തുന്നതു മനസ്സിലാണ്, കൂരമ്പുകൾ പോലെ ആകാശത്തു… Read more “ഉന്മാദം”

വേനൽമഴ

ഏഴു മാസത്തിനു ശേഷം ” അവളുടെ” കത്ത് വന്നു . Facebook ഉം what’s app ഉം വേണ്ട എഴുത്ത് മതി എന്ന് suggest ചെയ്തത് ഞാനാണ്, കത്തിൽ അവളുടെ മണമുണ്ടാകും, കാത്തിരിപ്പിന്റെ സുഖവുമുണ്ട് . കോളേജിൽ… Read more “വേനൽമഴ”