വേനൽമഴ

image

ഏഴു മാസത്തിനു ശേഷം ” അവളുടെ” കത്ത് വന്നു .

Facebook ഉം what’s app ഉം വേണ്ട എഴുത്ത് മതി എന്ന് suggest ചെയ്തത് ഞാനാണ്,

കത്തിൽ അവളുടെ മണമുണ്ടാകും, കാത്തിരിപ്പിന്റെ സുഖവുമുണ്ട് .

കോളേജിൽ ഒരുമിച്ചു പഠിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കത്തയയ്ക്കുമായിരുന്നു.

കവർ ഞാൻ കുലുക്കി നോക്കി ……ചിലപ്പോഴൊക്കെ എഴുത്തിന്റെ കൂടെ വളപ്പൊട്ടുകൾ കൂടെ അയക്കുമായിരുന്നു …..മായ…

എന്തായിരിക്കും ഓൾക്ക്‌ പറയാനുണ്ടാവുക ..

എന്റെ നെഞ്ചിൽ മഴമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടുന്നു,
ഞാൻ കവർ പൊട്ടിച്ചു.

കണ്മഷിയിൽ ഈർക്കിലി കുത്തി എഴുതിയിരിക്കുന്നു

കാത്തിരിക്കണം …….പിണങ്ങാതെ.

അവളുടെ മണമുള്ള കത്തിനെയും, കണ്മഷിയേയും നനയിച്ചു മഴ പെയ്യുന്നു .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s